ASA Real Estate Awards 2019

Update / 11 ธ.ค. 2019

ASA Real Estate Forum 2019 เปิดเวทีให้เกิดการพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบเมืองยุคใหม่ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือพัฒนาเมืองแห่งอนาคตที่มีความยั่งยืนและเป็น “เมืองเพื่อทุกคน (Cities for All)” อย่างแท้จริง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในวงการอสังหาริมทรัพย์ ร่วมเป็นวิทยากร ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ รวมถึงมีการประกาศผลการคัดเลือกรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อคุณภาพชีวิตดีเด่นประจำปี 2562

บรรยากาศงาน ASA Real Estate Forum 2019

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) ใช้เวที “ASA Real Estate Forum 2019” โดยมี นายอัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ และนายวีรพล จงเจริญใจ ประธานการจัดงานฯ ระดมไอเดียออกแบบเมืองยุคใหม่ หนุนใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือพัฒนาเมืองแห่งอนาคตที่มีความยั่งยืนและเป็น “เมืองเพื่อทุกคน (Cities for All)” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในวงการอสังหาริมทรัพย์ อาทิ ดร. ภาสกร ประถมบุตร, สุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ, ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง, พรนริศ ชวนไชยสิทธิ์, ฐาปนา บุญยประวิตร, อัญชนา วัลลิภากร, ผศ.ดร.การดี เลี่ยวไพโรจน์ ฯลฯ ร่วมเป็นวิทยากร ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในงาน ASA Real Estate Forum 2019

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงมุมมองเกี่ยวกับ“อนาคตประเทศไทย อนาคตเมืองนวัตกรรมสําหรับทุกคน” ในงาน ASA Real Estate Forum 2019 ว่า หนึ่งในแนวโน้มสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นกับทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ก็คือ ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบในทุกมิติของชีวิต ซึ่งเมื่อผนวกรวมกับปรากฏการณ์เติบโตของสังคมเมือง (Urbanization) สัดส่วนประชากรสังคมเมืองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลายเป็นโจทย์สำคัญสำหรับการพัฒนาโครงสร้างทุกด้านที่ต้องปรับให้เข้ากับแนวโน้มเหล่านี้ สำหรับประเทศไทยช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา สัดส่วนประชากรสังคมเมืองเพิ่มจาก 36% เป็น 50% ในปัจจุบัน และแนวโน้มตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้น ดังนั้นการขยายตัวของเมืองยังคงเกิดขึ้นแน่ๆ ทำให้การพัฒนาต่อจากนี้ไปต้องคิดถึงการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กันไปด้วย อีกทั้ง ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการพัฒนาเมือง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต คุณภาพบริการสาธารณะ และปรับปรุงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อให้การเกิดการพัฒนา “เมืองเพื่อทุกคน (Cities for All)” พร้อมกล่าวย้ำว่า “ผู้นำในการพัฒนาเมืองต่อจากนี้ไป ไม่ใช่ภาครัฐ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน”

นายสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ ที่ปรึกษานโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

นายสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ ที่ปรึกษานโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่า ในฐานะหน่วยงานกำหนดนโยบายภาพรวมของประเทศ มองว่าอีก 10-20 ปีข้างหน้า “เมือง” จะเป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญ ทั้งนี้ การพัฒนาเมือง คือ การพัฒนาวิถีชีวิต ซึ่งต้องให้สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่ ไม่ใช่ใช้แบบพิมพ์นิยม หรือใครทำแล้วดี ก็ลอกแบบไปให้พื้นที่อื่น “เมืองออกแบบได้ โดยทั้ง 5 ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องมามีส่วนร่วมในทุกระดับมากขึ้น ได้แก่ มหาวิทยาลัย ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และภาคสิ่งแวดล้อม การสร้างเมืองที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกคน ต้องใช้องค์ความรู้ สถาปนิก และนักออกแบบเมืองต้องเข้ามามีบทบาท จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับวิถีชีวิต การดำเนินชีวิตของทุกคน”

ดร. ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า (DEPA)

ดร. ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า (DEPA) กล่าวว่า หนึ่งในภารกิจสำคัญที่ดีป้าได้รับมอบหมายคือ การขับเคลื่อนให้เกิดเมืองอัจฉริยะ (สมาร์ท ซิตี้) โดยในมุมมองของดีป้า สมาร์ท ซิตี้ จำเป็นต้องมีระบบนิเวศ (eco system) ที่สำคัญ ได้แก่ การใช้ดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรให้อยู่ดีมีสุข และส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเติบโต “คนเปลี่ยน เทคโนโลยีเปลี่ยน เมืองจึงโดน disrupt ดังนั้นแนวคิดในการออกแบบสมาร์ทซิตี้ที่ถูกทิศทาง ก็คือ เทคโนโลยีต้องตามหลัง แต่ต้องให้ความสำคัญกับความต้องการของคนที่อยู่ในเมืองนั้นๆ เป็นลำดับแรก เพราะโจทย์/ปัญหาจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคม”

ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ซ้าย)

ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวว่า การจะทำให้เมืองเป็นของทุกคนในทุกระดับได้จริงๆ ต้องมีการสร้างสรรค์ร่วมกัน โดยในส่วนของ NIA เริ่มทำงานผ่านแนวคิดการพัฒนาเพื่อชุมชน เพื่อสังคม นำร่องตั้งแต่ 3 ปีที่แล้ว ด้วยโครงการพัฒนาย่านนวัตกรรม (Innovation District) เป็นการทำนวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Area-based Innovation) โดยนำนวัตกรรมแทรกซึมเข้าไปในโครงสร้างพื้นฐาน ช่วยในการออกแบบ ช่วยในการบริโภคได้คุ้มค่า นวัตกรรมแบบไหนควรอยู่ในเมืองแบบนั้น และเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม ถ้าทำให้เกิดขึ้นได้จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองและชนบทด้วย
ปัจจุบัน NIA เข้าไปสนับสนุนการพัฒนาย่านนวัตกรรมแล้ว 15 แห่ง แบ่งเป็นในกรุงเทพ 8 แห่ง และอีก 7 แห่งในต่างจังหวัดครอบคลุมทุกภาคของประเทศ ตัวอย่างเด่นๆ ได้แก่ ย่านนวัตกรรมโยธา เน้นนวัตกรรมด้านการแพทย์ เพราะโดยรอบบริเวณนั้นเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลหลายแห่ง รวมถึงมหาวิทยาลัยลำดับต้นๆ ด้านการแพทย์, ย่านนวัตกรรมกล้วยน้ำไท เน้นการพัฒนาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์, เทคโนโลยีสื่อและดิจิทัล, ย่านนวัตกรรมปทุมวัน หรือสามย่าน สำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล และงานด้านการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น

บรรยากาศงาน ASA Real Estate Forum 2019


รางวัลโครงการบ้านจัดสรร ราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท (ประเภททาวน์เฮ้าส์ในเมือง)

บ้านภูริปุรี สตรีวิทยา 2

โครงการ บ้านภูริปุรี สตรีวิทยา 2
เจ้าของโครงการ : บริษัท บ้านภูริปุรี จำกัด
ผู้ออกแบบ : บริษัท บ้านภูริปุรี จำกัด

รางวัลโครงการบ้านจัดสรร ราคา 10-30 ล้านบาท

บ้านบ้าน วิภาวดี 20

โครงการ บ้านบ้าน วิภาวดี 20
เจ้าของโครงการ : บริษัท ไรส์ซิ่ง พลัส ดิเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
ผู้ออกแบบ : บริษัท สถาปนิก สเปซไทม์ จำกัด

รางวัลโครงการบ้านจัดสรร ราคามากกว่า 30 ล้านบาท

Issara Residence Rama 9

โครงการ Issara Residence Rama 9
เจ้าของโครงการ : บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกแบบ : บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด, บริษัท สตูดิโอ เคมิสทริ จำกัด, บริษัท วีวี ดีซายน์ จำกัด

รางวัลโครงการอาคารชุดพักอาศัย ราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท

Chapter One Eco

โครงการ Chapter One Eco
เจ้าของโครงการ : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (Pruksa Real Estate Public Co.,Ltd.)
ผู้ออกแบบ : บริษัท ไอ วิว ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด

รางวัลโครงการอาคารชุดพักอาศัย ราคา 10-30 ล้านบาท

Whizdom 101

โครงการ Whizdom 101
เจ้าของโครงการ : บริษัท วิซดอม โซไซตี้ ดีเวลลอปเม้น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ผู้ออกแบบ : บริษัท เอชบี ดีไซน์ จำกัด

รางวัลโครงการอาคารชุดพักอาศัย ราคามากกว่า 30 ล้านบาท

Banyan Tree Residences Riverside Bangkok

โครงการ Banyan Tree Residences Riverside Bangkok
เจ้าของโครงการ : บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกแบบ : บริษัท อาเช่-ไทย จำกัด และ บริษัท ซีเอพีเอ สถาปนิก (ประเทศไทย) จำกัด (ARCE THAI and CAPA Architects Thailand Co.,Ltd.)

รางวัลโครงการอาคารนันทนาการและสุขภาพ

Panya Village Clubhouse

โครงการ Panya Village Clubhouse
เจ้าของโครงการ : Panya Village
ผู้ออกแบบ : บริษัท มินิแมกซิสท์ จำกัด

 

รางวัลประกาศเกียรติคุณโดดเด่น ด้านโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ร่วมพัฒนาชุมชน
กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
โครงการ ICONSIAM

รางวัลประกาศเกียรติคุณโดดเด่น ด้านโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีธรรมาภิบาล
บริษัท เอนิว เอสเตท จำกัด
โครงการ The River Ubon

รางวัลประกาศเกียรติคุณโดดเด่น สถาปนิกจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
คุณประยงค์ โพธิ์ศรีประเสริฐ

รางวัลประกาศเกียรติคุณโดดเด่น นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์

โดย ASACREW
Facebook
Twitter
Pinterest

บทความที่น่าสนใจ

 • Update

  What Architect Think & Users’ Opinion: Food Villa

  เรื่อง: ปวริศ คงทอง ภาพ: Courtesy of I LIKE DESIGN STUDIO ตั้งอยู่บนส่วนต่อขยายของตัวเมืองกรุงเทพมหานคร อย่างถนนราชพฤกษ์ ซึ่งนับได้ว่าเป็นตลาดที่ประสบความสำเร็จมากทีเดียว สังเกตได้จากจำนวนผู้ใช้งานที่ยังคงแวะเวียนเข้ามาจับจ่ายใช้สอยอย่างต่อเนื่อง แม้…

  โดย ASACREW
 • Update

  Ratchawithi Island Victory Monument Bus Transit Center

  ประกาศผลการตัดสินประกวดแนวความคิดการออกแบบ “Ratchawithi Island Victory Monument Bus Transit Center” สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมการประกวด RATCHAWITHI ISLAND VICTORY MONUMENT BUS TRANSIT CENTER …

  โดย ASACREW
 • Update

  Walk & Talk with an architects #2 at AUBE Wedding Venue

  บ่ายวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ASA CREW จัดกิจกรรม Walk & Talk with an architects ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เปิดโอกาสพิเศษให้สมาชิกสมาคมฯ 15 ท่าน ได้มาสัมผัสประสบการณ์จริงในสถาปัตยกรรมสำหรับพิธีการแต่งงานโดยเฉพาะ อย่าง AUBE Wedding Venue พร้…

  โดย ASACREW