Uncategorized

  • Learn Uncategorized

    Digital Technology in Architecture

    เรื่อง: สมรรถพล ตาณพันธ์ุ ในปัจจุบันดิจิทัลเทคโนโลยีไม่เพียงเข้ามามีอิทธิพลต่อกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมเท่านั้นแต่มีบทบาทครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่ก่อนเริ่มกระบวนการออกแบบ การผลิตและก่อสร้าง ต่อเนื่องไปถึงช่วงการใช้งานอาคารจนกระทั่งการบำรุงรักษาอาคาร…

    โดย ASACREW
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial